Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu łącznym z dnia 24 sierpnia 2010 r. - Podstrefa Krotoszyn

 

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
„INVEST - PARK" Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
58 - 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21
tel.: (+48 74 ) 664- 91- 64, fax.: (+48 74) 664- 91-62

jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST - PARK" oraz działając na zlecenie Miasta i Gminy Krotoszyn oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST - PARK" (Dz. U. Nr 254, poz. 2550 z późn. zm.)

zaprasza do uczestnictwa w przetargu łącznym

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST - PARK" uprawniające do korzystania z pomocy publicznej („Zezwolenie") oraz nabędzie nieruchomość, opisaną w punkcie 2 poniżej (w ramach umowy sprzedaży), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

1. W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy zamierzający prowadzić na terenie WSSE „INVEST - PARK" działalność gospodarczą na podstawie Zezwolenia, spełniającą wymogi określone w ustawie z dnia 20.10.1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548 z późn. zm.).
2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość (niezabudowana) o łącznej powierzchni 13,3900 ha, położona w województwie wielkopolskim, powiecie krotoszyńskim, miejscowości Krotoszyn, obręb 0001 - Miasto Krotoszyn, w Podstrefie Krotoszyn Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST - PARK", obejmująca działki gruntu:
- Nr 3457/15 o powierzchni 4,2643 ha (tereny różne Tr), KW Nr KZ1R/00026086/8, arkusz mapy 115,
- Nr 3457/16 o powierzchni 3,7325 ha (tereny różne Tr), KW Nr KZ1R/00026086/8, arkusz mapy 115,
- Nr 3457/41 o powierzchni 5,3932 ha (tereny różne Tr), KW Nr KZ1R/00026086/8, arkusz mapy 115,
będąca własnością Miasta i Gminy Krotoszyn, dla której księgę wieczystą prowadzi Sąd Rejonowy w Krotoszynie („Nieruchomość").
3. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 2.972.580,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100). Podana cena jest ceną netto.
4. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od WSSE „INVEST - PARK" Sp. z o.o. „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego Nr 230" („Specyfikacja") i wpłacenie wadium.
5. Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 297.258,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych 00/100) i płatne jest do dnia 15.10.2010r. na rachunek bankowy WSSE „INVEST - PARK" Sp. z o.o. nr 38 1090 2271 0000 0005 8400 0995, prowadzony przez bank BZ WBK S.A. III O/Wałbrzych. Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST - PARK" Sp. z o.o. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
6. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/192/2008 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic Ostrowskiej i Chwaliszewskiej (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 178, poz. 2975 z dnia 27 października 2008 r.) („Uchwała"), Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem P;U_3 o przeznaczeniu podstawowym: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, usług handlu i innych oraz rzemiosła usługowego. Część Nieruchomości, oznaczona symbolem KDD, przeznaczona jest na pas drogi/ulicy publicznej klasy dojazdowej o szerokości w liniach rozgraniczających do 20 m, wyznaczonej na rysunku planu orientacyjnie, której przebieg i szerokość w liniach rozgraniczających może być zmieniona, o ile nie zmieni to pozostałych ustaleń Uchwały.
7. Przedsięwzięcia gospodarcze, które mają być podjęte na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST - PARK" i określone w ofertach podlegają ocenie w oparciu o kryteria zawarte w § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST - PARK" (Dz. U. Nr 254, poz. 2550 z późn. zm.).
8. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu można otrzymać codziennie - oprócz sobót, niedziel i świąt - w godzinach 7.45 - 15.00 w siedzibie WSSE „INVEST - PARK" Sp. z o.o., po wpłaceniu kwoty 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) netto plus VAT - na rachunek bankowy WSSE „INVEST - PARK" Sp. z o.o. nr 38 1090 2271 0000 0005 8400 0995 w BZ WBK S.A. III O/Wałbrzych. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.
9. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie WSSE „INVEST - PARK" Sp. z o.o. (pok. 225) w terminie do dnia 15.10.2010 r. do godz. 15.00. Sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja.
10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSSE „INVEST - PARK" Sp. z o.o. w dniu 25.10.2010r. o godz. 11.00.
11. W przypadku, gdy przedsiębiorca wybrany w trakcie przetargu jako nabywca Nieruchomości nie wpłaci w ustalonym w Specyfikacji terminie ceny nabycia Nieruchomości lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości i/lub umowy przenoszącej własność Nieruchomości w wyznaczonym miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
12. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu - w trybie określonym w § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
13. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST - PARK" Sp. z o.o. lub Burmistrz Krotoszyna mogą zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. W takim przypadku stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości ze wskazaniem przyczyny odwołania przetargu.
Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST - PARK" Sp. z o.o może unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub/i gdy postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą wydanie Zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy sprzedaży Nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
14. W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje: Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST - PARK" Sp. z o.o. - zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości.
15. Osobom, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 102, poz. 651) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu Nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 tejże ustawy, o ile złożyły w tej sprawie wniosek w terminie do dnia 06.07.2010 r.
16. Treść niniejszego ogłoszenia w języku angielskim opublikowano na stronie internetowej WSSE „INVEST - PARK" Sp. z o.o.: www.invest-park.com.pl w dziale Przetargi i rokowania/Aktualne przetargi i rokowania.


Metadane

Źródło informacji:Burmistrz Krotoszyna
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marlena Zielezińska
Data wprowadzenia:2010-08-26 11:05:35
Opublikował:Marlena Zielezińska
Data publikacji:2010-08-26 14:40:44
Ostatnia zmiana:2010-08-26 14:40:44
Ilość wyświetleń:1782

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij