Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Konkurs na twórcze prace projektowe - zamówienie publiczne

Zamówienie publiczne w trybie konkursu na twórcze prace projektowe

Burmistrz Krotoszyna ogłasza jednoetapowy konkurs pt.:
„Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów śródmieścia miasta Krotoszyna

Celem konkursu jest wyłonienie autora (zespołu autorskiego), który zostanie zaproszony do wykonania projektów realizacyjnych wybranych fragmentów koncepcji.

Warunki konkursu można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie ul. Kołłątaja 7 pok. nr 22.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać do dnia 29.04.2005 r. do
godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie ul. Kołłątaja 7 pok. nr 22 na ręce sekretarza konkursu.

Prace konkursowe należy składać do dnia 10.06.2005 r. do godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie ul. Kołłątaja 7 pok. nr 22.

Autorom najlepszych prac konkursowych, spełniających warunki konkursu Sąd Konkursowy przyzna następujące nagrody:

I nagroda: 12 000 zł

trzy wyróżnienia po: 2 000 zł

Dodatkową nagrodą jest zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej do wykonania projektów realizacyjnych wybranych fragmentów koncepcji.

Uczestnikami konkursu mogą być wykonawcy posiadający odpowiednie kwalifikacje.

Szczegóły konkursu zostały ustalone w warunkach konkursu.

Informacje na temat konkursu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie ul. Kołłątaja 7 pok. nr 22 lub pod
nr tel. (62) 7227405
KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA KROTOSZYNA

WARUNKI KONKURSU

I. ZAMAWIAJĄCY - ORGANIZATOR KONKURSU
Burmistrz Krotoszyna
ul. Kołłątaja 7
63-700 Krotoszyn
Telefon: (62) 7254201

FORMA KONKURSU
Konkurs organizowany jest w formie konkursu jednoetapowego i skierowany jest do osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych, nie posiadających osobowości prawnej, a także zespołów autorskich.

II.     SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów śródmieścia miasta Krotoszyna. Intencją organizatora konkursu jest sformułowanie wytycznych zagospodarowania jednej z najważniejszych przestrzeni publicznych miasta Krotoszyna. Obszar zadania konkursowego o powierzchni około 70 ha został określony na planie miasta Krotoszyna stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych warunków.

III.     INFORMACJA O KRYTERIACH OCENY PRAC

·     Spełnienie wymogów formalnych warunków konkursu,
·     Walory estetyczne proponowanych rozwiązań w kontekście istniejącej zabudowy,
·     Walory rozwiązań przestrzennych zapewniających właściwą harmonię przestrzenną w skali obszaru objętego opracowaniem,
·     Funkcjonalność zaproponowanych rozwiązań uwzględniających uniwersalny charakter użytkowanego obszaru,
·     Racjonalny koszt realizacji.

IV.     ZAKRES RZECZOWY I FORMA OPRACOWANIA ORAZ SPOSÓB PREZENTACJI PRACY.

1 Zakres rzeczowy w opracowaniu oczekuje się:
· uwzględnienia rozwiązań komunikacyjnych, lokalizacji parkingów, przystanków autobusowych, stref parkowania, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych, rodzaju nawierzchni w pasach drogowych i na chodnikach, dodatkowych znaków drogowych, tablic informacyjnych z uwzględnieniem zabytkowego charakteru Starego Miasta,
· usytuowania miejsc letnich kawiarenek,
· wskazania miejsc postojowych do parkowania rowerów,
· określenia rozmieszczeń gazonów na zieleń ozdobną, ławek ulicznych, koszy ulicznych, słupków ograniczających, zaproponowania miejsc urządzenia kwietników,
· zaproponowania miejsc zgromadzeń mieszkańców na potrzeby uroczystości państwowych, religijnych, koncerty, imprezy plenerowe,
· przedstawienia zagospodarowania Placu Wolności z uwzględnieniem Pomnika Wolności,
· rozważenia możliwości lokalizacji stałej muszli koncertowej lub otwartej stałej estrady w Parku Wojska Polskiego jak również rozważenia możliwość lokalizacji ścieżki zdrowia na terenie parku,
· przedstawienia sposobu zagospodarowania terenu wokół kościółka św. Fabiana i Sebastiana wraz z iluminacją świetną.
W Parku Integracji Europejskiej podać sugestie lub opracować koncepcję ewentualnej sezonowej zabudowy kubaturowej o charakterze “małej architektury” odpowiadającej rekreacyjnej funkcji obszaru, przewidzieć miejsca do upamiętnienia różnych zdarzeń historycznych.
Do wykorzystania są zaakceptowane do realizacji opracowania: projekt – “Aranżacja kwatery parkowej i koncepcja tras rowerowych na terenie Parku Wojska Polskiego w Krotoszynie” oraz “Projekt modernizacji istniejącej zieleni i zaplanowania nowych nasadzeń drzew i krzewów w Rynku w Krotoszynie”.

Koncepcję należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Konserwatorem Przyrody.

2. Forma opracowania
Projekt konkursowy powinien zawierać część graficzną oraz tekstową.

2.1. Część opisowa
· powinna zawierać w szczególności elementy opracowania trudne do przedstawienia w części graficznej,
· powinna zawierać zestawienie elementów małej architektury oraz orientacyjne dane dotyczące kosztu realizacji całego projektu.

2.2. Część graficzna
· koncepcję zagospodarowania należy wykonać na podkładzie geodezyjnym mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000,
· wytyczne kształtowania przestrzeni - opracowanie podstawowe w dowolnej skali,
· wizualizacje (perspektywy, aksonometrie obszaru lub dowolnie wybranych fragmentów przestrzennych),
· projekty koncepcyjne ewentualnych obiektów kubaturowych zawierające charakterystyczne rzuty , przekroje oraz elewacje w skali 1:100.

2.3     Technika opracowania
Dopuszcza się stosowanie dowolnej techniki trwałej graficznie z użyciem elementów technik plastycznych (ew. grafika komputerowa.). Wyklucza się technikę czarno-białą.
Technika rysunku , elementy plastyczne oraz opis plansz powinien zapewniać ich czytelność. Część opisową wymienioną w pkt 2.1 należy sporządzić na arkuszach formatu A 4 i spiąć w teczkę, skoroszyt itp.

V.     MAKSYMALNY PLANOWANY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

Ekonomiczno-realizacyjne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe powinny być możliwie proste i oszczędne w realizacji oraz umożliwiać późniejsze ekonomiczne użytkowanie i konserwację poszczególnych elementów zagospodarowywanego obszaru.

VI.     WYMAGANIA, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami konkursu mogą być:
·     osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe /urbaniści, architekci, planiści przestrzeni, architekci krajobrazu/ osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a także zespoły autorskie tworzone przez te podmioty posiadające skład interdyscyplinarny.

SKŁAD SĄDU KONKURSOWEGO

Sąd Konkursowy stanowią członkowie Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej powołani Zarządzeniem Burmistrza Krotoszyna Nr 570/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r.
w składzie:
-     mgr inż.arch. Wiesław Świca - członek
-     mgr Zygmunt Kryś – członek
-     mgr inż. arch. Maria Jelinowska – Gulbińska - członek
-     mgr inż. Ryszard Klimas - członek
-     mgr inż. Grzegorz Ratajczyk – członek

uzupełniony następującymi osobami:
1.     mgr inż. Julian Jokś - przewodniczący Sądu Konkursowego
2.     mgr Franciszek Marszałek - członek
3.     mgr inż. arch. Kazimierz Ratajczyk - z-ca przewodniczącego Sądu Konkursowego
4. mgr Czesław Ossowski - członek
5. mgr Krzysztof Jelinowski - członek
Sekretarz organizacyjny konkursu mgr inż. Milena Filipiak.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do rozszerzenia składu komisji konkursowej o dodatkowych członków komisji lub zmiany członków.

Sąd Konkursowy zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej z prac w przypadku gdy nie będzie spełniać jego oczekiwań.

VII.     RODZAJ I WYSOKOŚĆ NAGRÓD

Przewiduje się przyznanie następujących nagród :
·     I nagroda 12 000 zł
·     trzy wyróżnienia po 2 000 zł
Dodatkową nagrodą jest zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej do wykonania projektów realizacyjnych wybranych przez Sąd Konkursowy fragmentów koncepcji.
Organizator konkursu nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania prac konkursowych dla uczestników.
I nagroda i wyróżnienia zostaną wypłacone przez Burmistrza Krotoszyna w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu. Podane wyżej kwoty są kwotami brutto.

VIII.     TERMINARZ
·     wnioski o dopuszczenie do konkursu należy składać na ręce sekretarza organizacyjnego konkursu do dnia 29.04.2005 r. do godz. 14:00 w Urzędzie Miejski w Krotoszynie ul. Kołłątaja 7 pok. nr 22 - do wniosku należy dołączyć:
- potwierdzenie posiadanych kwalifikacji,
- podpisane oświadczenie uczestnika konkursu, że akceptuje bez zastrzeżeń warunki konkursu /zał. nr 2 do warunków konkursu/.
- podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. “Prawo o zamówieniach publicznych” (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 Poz. 177 z późniejszymi zmianami) /zał. nr 3 do warunków konkursu/.
·     o dopuszczeniu do konkursu decyduje Sąd Konkursowy w ciągu 7 dni od dnia zakończenia składania wniosków,
·     składanie prac konkursowych na ręce sekretarza organizacyjnego konkursu do dnia 10.06.2005 r. do godz. 14:00 w Urzędzie Miejski w Krotoszynie ul. Kołłątaja 7 pok. nr 22,
·     rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 20.06.2005 r. o godz. 10:00 wraz z otwarciem wystawy prac w budynku Muzeum Regionalnego w Krotoszynie w Sali Kameralnej,
·     pytania dotyczące konkursu należy kierować do Pana Kazimierza Ratajczyka tel. nr (62) 7227405.

IX.     SPOSÓB PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Internecie na stronie Urzędu Miejskiego w Krotoszynie www.krotoszyn.pl, w BIP Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń w/w Urzędu.

X.     POSTANOWIENIA , KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Po rozstrzygnięciu konkursu, wypłaceniu nagrody autorskie prawa majątkowe do uhonorowanej nagrodą pracy zostaną przeniesione nieodpłatnie na rzecz Gminy Krotoszyn w drodze umowy z zachowaniem formy pisemnej.
Do treści umowy zostaną wprowadzone w szczególności następujące postanowienia :
·     twórcy nie będzie przysługiwać odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji,
·     twórcy nie będzie przysługiwać prawo zezwolenia na wykonanie zależnego prawa autorskiego,
·     twórca wyraża zgodę na dokonywanie zmian w utworze pod warunkiem, że będą one zgodne z charakterem i przeznaczeniem utworu oraz przyjętymi zwyczajami, a twórca nie będzie miał słusznej podstawy im się sprzeciwiać.

XI.     MATERIAŁY UDOSTĘPNIONE UCZESTNIKOM KONKURSU

1.     warunki konkursu,
2.     odpłatnie - plan sytuacyjny w skali 1 : 1000
3.     do wglądu - wytyczne “ STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna” (część opisowa i graficzna w skali 1 : 10 000)
4.     “Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz projekt koncepcyjny usprawnień ruch na podstawowym układzie ulic Krotoszyna”,
5.     projekt – “Aranżacja kwatery parkowej i koncepcja tras rowerowych na terenie Parku Wojska Polskiego w Krotoszynie” oraz “Projekt modernizacji istniejącej zieleni i zaplanowania nowych nasadzeń drzew i krzewów w Rynku w Krotoszynie” – uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
6.     “Opracowanie bilansu i koncepcji gospodarki wodami opadowymi w układzie cieków przechodzących przez miasto Krotoszyn”,
7.     aktualne m.p.z.p.

XII.     INFORMACJE DODATKOWE

1.     Konkurs odbędzie się zgodnie z niniejszymi warunkami oraz z wykorzystaniem ogólnych zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r. w sprawie konkursu na twórcze prace projektowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 188 , poz. 1574).

2.     Organizator w wyniku nadsyłanych pytań przez uczestników konkursu może zmodyfikować treść dokumentów zawierających warunki konkursu. Dokonane w ten sposób uzupełnienie zostanie przekazane niezwłocznie wszystkim uczestnikom konkursu i będzie dla nich wiążące.
3.     Uczestnik konkursu składa pracę konkursową, która powinna zawierać :
1)     nazwę i adres uczestnika konkursu;
2)     oświadczenie uczestnika konkursu, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe
w zakresie określonym w warunkach konkursu;
3)     podpisy autora/ów pracy.
4.     Prace należy odpowiednio opakować i oznaczyć napisem “Konkurs - Koncepcja”.
5.     Organizator konkursu unieważni konkurs, jeżeli wpłyną mniej niż dwie prace konkursowe spełniające wymagania określone w warunkach konkursu.

* Załącznik nr 1
* Załącznik nr 2
* Załącznik nr 3

Załączniki

archkonk1.jpg (371.6kB) Zapisz dokument  
archkonk2.pdf (34.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
archkonk3.pdf (48.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2005-04-21 13:34:15
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2005-04-21 13:34:15
Ostatnia zmiana:2008-11-13 20:16:23
Ilość wyświetleń:1706

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij