Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Nr XXX/245/2005 z dnia 31.03.2005 r.

Uchwała Nr XXX/245/2005 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 31 marca 2005 roku

w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1
Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Traci moc Uchwała Nr XXI/161/2004 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 20 maja 2004 roku w sprawie ustanowienia stypendium edukacyjnego, sportowego i artystycznego Miasta i Gminy Krotoszyn dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za ich osiągnięcia w nauce, sporcie i twórczości artystycznej.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

Przewodniczący Rady
Wiesław Świca

Załącznik do Uchwały Nr XXX/245/2005 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 31 marca 2005 roku

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn

I. Postanowienia ogólne

§ 1
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn określa:
- sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,
- formy stypendium szkolnego,
- tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,
- tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§ 2
1. Ilekroć w dalszych przepisach regulaminu mówi się bez bliższego określenia o:
- regulaminie – rozumie się przez to regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn;
- ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zmianami);
- uczniu – rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) zamieszkujące na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn;
- stypendium – rozumie się przez to stypendium szkolne;
- zasiłku – rozumie się przez to zasiłek szkolny.
2. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są przez Burmistrza Krotoszyna.
3. Ciałem o charakterze opiniodawczo-doradczym jest Gminna Komisja Stypendialna powołana przez Burmistrza Krotoszyna.
W skład Gminnej Komisji Stypendialnej wchodzą:
- pracownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Krotoszynie,
- pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie,
- dyrektor lub wydelegowany przez niego przedstawiciel szkoły, do której uczęszcza uczeń wnioskujący o pomoc materialną o charakterze socjalnym w przypadku, gdy dotyczy to szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn,
- przedstawiciel Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krotoszynie.

II. Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 3
1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności jeśli w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania a także gdy rodzina jest niepełna lub w sytuacji wystąpienia zdarzeń losowych.
2. Wysokość miesięcznego stypendium w danym roku szkolnym określa suma kwoty wynikającej z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej i kwoty stanowiącej indywidualne uzupełnienie stypendium, stosownie do okoliczności przewidzianych w ust. 1.
3. Ustala się następujące grupy dochodowe:
I grupa - dochód miesięczny na członka rodziny ucznia od 81% do 100% kwoty określonej w art. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami),
II grupa – dochód miesięczny na członka rodziny ucznia od 61% do 80% kwoty określonej w I grupie dochodowej,
III grupa - dochód miesięczny na członka rodziny ucznia do 60% kwoty określonej w I grupie dochodowej.
4. Miesięczna kwota stypendium wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej wynosi:
I grupa – do 50% kwoty stanowiącej maksymalną wysokość stypendium w roku szkolnym, którego wniosek dotyczy,
II grupa – do 70% kwoty stanowiącej maksymalną wysokość stypendium w roku szkolnym, którego wniosek dotyczy,
III grupa – do 90% kwoty stanowiącej maksymalną wysokość stypendium w roku szkolnym, którego wniosek dotyczy.
5. Kwota stanowiąca indywidualne uzupełnienie stypendium nie może być wyższa niż 10% kwoty stanowiącej maksymalną wysokość stypendium w roku szkolnym, którego wniosek dotyczy.

§ 4
1. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.
2. Wysokość stypendium szkolnego realizowanego w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo ustala się przy odpowiednim zastosowaniu § 3.

III. Formy stypendium szkolnego

§ 5
Stypendium szkolne może być udzielane uczniowi w formie:
1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności udziału w wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę takich jak wyjścia/wyjazdy do kina/teatru, na wycieczki, zielone szkoły itp.;
2. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności nauki języków obcych, zajęć z przedmiotów ścisłych, humanistycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie i innych;
3. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:
- podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego,
- zeszytów, długopisów, piórników, plecaków itp.;
- stroju sportowego i innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę;
4. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych) takich jak dojazdy do szkoły, opłaty za internat, wyżywienie itp.;
5. świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w innych formach określonych w ustawie nie jest możliwe lub nie jest celowe.

§ 6
1. Stypendium może być udzielone w jednej lub w kilku formach jednocześnie.

IV. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 7
1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, wraz z wymaganymi załącznikami, składa się w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie ul. Kołłataja 7, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do regulaminu, do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.
2. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust.1.
3. Zbieraniem dokumentów niezbędnych do otrzymania stypendium i rozliczaniem stypendiów uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn zajmuje się dyrektor szkoły, w pozostałych przypadkach rozliczaniem stypendiów zajmuje się Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Krotoszynie.

§ 8
1. W przypadku, gdy liczba osób ubiegających się o stypendia szkolne jest większa niż posiadane środki do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby o najniższych dochodach na członka rodziny.
2. Stypendia będą przekazywane w następujący sposób:
- w formie częściowej lub całkowitej refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na podstawie przedłożonych oryginałów faktur lub rachunków (płatne przelewem lub wypłacone w kasie),
- wypłacone w formie świadczenia pieniężnego w kasie Urzędu Miejskiego w Krotoszynie.

V. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 9
1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
2. Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:
- śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
- klęski żywiołowej,
- urodzenia dziecka,
- wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia,
- innych, szczególnych okoliczności.
3. Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego, z udokumentowanymi okolicznościami opisanymi we wniosku, składa się w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie ul. Kołłataja 7, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do regulaminu, w terminie nie dłuższym nie 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Przepisy końcowe i przejściowe
§ 10
1. Rodzice ucznia oraz pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn stanowiących podstawę przyznania stypendium szkolnego.

* Załączniki nr 1 i nr 2 do Regulaminu (format PDF, 7 stron), zawierają:
- Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego,
- Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia,
- Opinia odpowiednio dyrektora
- Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego,
- Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia,
- Zaświadczenie o zarobkach.

Załączniki

245_zalreg.pdf (177kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2005-04-04 11:44:01
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2005-04-04 11:44:01
Ostatnia zmiana:2008-11-13 20:04:27
Ilość wyświetleń:1776

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij