Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Nr XX/151/2008 z dnia 27.03.2008 r.

Uchwała Nr XX/151/2008 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 marca 2008 roku

w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym(tekst jednolity : Dz.U. z 2001r Nr 142,poz.159 z późniejszymi zmianami) oraz art.96 ust 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64,poz.593 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1
Określa się zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane w formie pieniężnej i rzeczowej podlegającej zwrotowi zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2
Tracą moc:
1. Uchwała Nr XXXV/200/97 Rady Miejskiej Krotoszyna z dnia 24 kwietnia 1997 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia lecznicze, pomoc rzeczową, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie i zasiłki celowe oraz na pokrycie kosztów pogrzebu, poniesionych przez Miasto i Gminę.
2. Uchwała Nr XLVII/324/2002 Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 28 lutego 2002 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia lecznicze, pomoc rzeczową, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie i zasiłki celowe oraz na pokrycie kosztów pogrzebu, poniesionych przez Miasto i Gminę.

§ 3
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady
Zofia JamkaZałącznik do uchwały Nr XX/151/2008 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 marca 2008 roku

Zasady zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe

§ 1.Osobom i rodzinom, których dochód przekracza kryterium dochodowe, określone w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 z późniejszymi zmianami), zwane dalej kryterium dochodowym, może być przyznana pomoc rzeczowa, zasiłek okresowy lub zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu części lub całości wydatków.

§ 2.Decyzję o przyznaniu pomocy społecznej na zasadach zwrotu wydaje Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na pisemny wniosek osoby zainteresowanej po przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym, uwzględniając uzasadnione koszty zaspokojenia niezbędnej potrzeby oraz możliwości finansowe pomocy społecznej.

§ 3.Rozpatrując wniosek o przyznanie pomocy społecznej na zasadach zwrotu należy określić:
-     rodzaj przyznanej pomocy, jej wysokość i zakres,
-     wysokość kwoty podlegającej zwrotowi
-     wysokość rat
-     okres spłaty
-     termin rozpoczęcia spłaty

§ 4.Okres spłaty i wysokość rat ustalane są przy uwzględnieniu możliwości finansowych osoby lub rodziny przy czym okres spłaty nie moze być dłuższy niż 12 miesięcy.

§ 5.Część zwrotną zasiłku świadczeniobiorca w płaca w określonym terminie zgodnie z wydaną decyzją w kasie miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Krotoszynie.

§ 6.Zwrot kwot zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz wydatków poniesionych na pomoc rzeczową może nastąpić jednorazowo lub w ratach.
1.Obowiązek zwrotu kwot zasiłków okresowych, zasiłków celowych i wydatków poniesionych na pomoc rzeczową oraz wysokość kwoty podlegającej jednorazowemu zwrotowi wraz z terminem jej zwrotu lub wysokość rat i terminy zwrotu ustala się każdorazowo w indywidualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia, z uwzględnieniem sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin ubiegających się o przyznanie świadczenia.
2.Zwrotu kwot zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz wydatków poniesionych na pomoc rzeczową dokonuje się w sposób wskazany w decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 1
3. Raty zasiłku świadczeniobiorca wpłaca w określonym terminie zgodnie z wydaną decyzją administracyjną w kasie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie.
4. W przypadku nie zwrócenia rat w terminach ustalonych w decyzji administracyjnej, o której mowa w ust.1 należności podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 7. Odstąpienie od żądania zwrotu wydatków na świadczenia może nastąpić w szczególności, jeżeli sytuacja finansowa uległa znacznemu pogorszeniu w ten sposób, iż osoba lub rodzina kwalifikuje się do udzielenia pomocy zgodnie z kryterium dochodowym ustawy o pomocy społecznej.

§ 8. Nie podlegają zwrotowi wydatki na pomoc rzeczową w postaci jednego posiłku dziennie przyznanego dzieciom i młodzieży szkolnej.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2008-04-01 15:08:59
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2008-04-01 15:08:59
Ostatnia zmiana:2008-11-13 20:02:20
Ilość wyświetleń:955

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij